2020 Yılı Harç Tutarları

2020 Yılı Harç Tutarları – MuhasebeTR

2020 Yılı Harç Tutarları.

Özet: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarına ilişkin 84 seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138’inci maddesin

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

… If you appreciate, everybody your own chances within wheel of fortune. Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”hükmüne yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

2020 yılında uygulanmak üzere tespit edilen maktu harç (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), tutarları bu artış oranı (%22,58) dikkate alınarak 27/12/2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (84) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde ilan edilmiştir.

Tebliğe Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(31.12.2019)Leave a Reply