E-Defter, E-Belge Uygulamaları İçin Geçiş Tarihleri ve E-Defter Tutanlar İçin Yeni Beraat Yükleme Tarihleri

E-Defter, E-Belge Uygulamaları İçin Geçiş Tarihleri ve E-Defter Tutanlar İçin Yeni Beraat Yükleme Tarihleri – MuhasebeTR

E-Defter, E-Belge Uygulamaları İçin Geçiş Tarihleri ve E-Defter Tutanlar İçin Yeni Beraat Yükleme Tarihleri.

E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-SMM, E-İRSALİYE, E-GİDER PUSULASI VE DİĞER BELGELER İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ VE

E-DEFTER TUTANLAR İÇİN YENİ BERAT YÜKLEME TARİHLERİ

 

E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHİ *

2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.

 

 

 

 

 

E-FATURA’YA GEÇİŞ TARİHİ

 

1)-2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak

e-Faturaya geçmek zorundadır.

 

2)- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler  ilgili yılı takip eden yılın 7.ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.

 

 

E- ARŞİV FATURA’YA GEÇİŞ TARİHİ

 

1)-Halen e-fatura ve e-defter tabi olanlar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

2)- Yukarıda belirtilen e-Faturaya geçiş tarih leri e-arşiv fatura içinde geçerlidir.

 

(e-Faturaya tabi olmayanlar e-arşiv faturaya tabi olmaz)

 

 

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHİ

 

1)-01/02/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan Serbest meslek erbapları 01/HAZİRAN 2020 tarihin itibaren e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır.

 

2) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise

; işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu kullanmak zorundadır

 

 

 

 

 

E-İRSALİYE’E GEÇİŞ TARİHİ

 

1)-e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı ; (veya satışları ile gayrisafl iş hasılatı) 25 Milyon IL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.

2)- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular       01.01.2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.

 

 

E-GİDER PUSULASI’NA GEÇİŞ TARİHİ

e-Gider Pusulası Uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e- Gider Pusulası Uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını

belirlemeye yetkilidir.

 

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHİ

e-Fatura kullanmak zorunda olanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren

e-Müstahsil makbuzu kullanmak zorundadır.

 

 

 

e-Bilet , e-Dekont (Bankaların düzenlediği dekont) e-Döviz Alım-Satım Belgesi,

e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Kullanımı için 509 Seri Nolu VUK Genel Tebliğini inceleyiniz.

*    VUK 509 nolu VUK Genel Tebliğin “IX. Yürürlükten kaldırılan tebliğler” maddesinde; 454 seri Nolu VUK Genel Tebliğin 01.01.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacağını belirtilmiştir.

E- defter geçiş şartlarını açıklayan 454 VUK Gn. Tb. 31/12/2019 tarihine kadar yürürlükte olduğu için; 2018 yılında brüt satışı hasılatı 10 milyon TL aşan mükellefler için e-defter’e geçiş zorunluluğu 01.01.2020 olmaktadır.
 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN 509 SAYILI VUK GENELTEBLİĞİ HAKKINDAKİ WEB SAYFASINDAKİ AÇIKLAMASI:

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

* e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e- Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

*   e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

*   Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

*   Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e- Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

*   Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım- Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

*   Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

*   Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

*   Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

*   E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

19/10/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “ ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 3) İle yapılan düzenleme de;

e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.

Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre BİRİNİ TERCİH ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Dönem Aylık Yükleme
Tercihinde Bulunulması
Halimle
Geçici Vergi Dönemleri Bazında
Yükleme Tercihinde
Bulunulması Halinde
Ocak Nisan ayı sonu Ocak-
Şubat-
Mart
Mayıs ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Man Haziran ayı sorut
Nisan Temmuz ayı sonu Nisan-
Mayıs-
Haziran
Ağustos ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sOjui Temmuz-
Ağustos-
Eylül
Kasını ayı sonu
Ağustos Kasını ayı sonu
Eylül Aralık avı sonu
Ekim Ocak ayı sonu Ekim-
Kasım-
Aralık
Gelir veya kurumlar
vergisi
beyannamelerinin
verileceği ayın
sonuna kadar.
Kasun Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar
vergisi beyannamelerinin
verileceği ayın sonuna
kadar.

İSMMMO

(21.10.2019)Bir cevap yazın