Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı – MuhasebeTR

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2020 YILI İÇİN ARTTIRILDI

Özet: 310 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2020 yılında uygulanacak ÖZET / Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan ve 2020 yılında uygulanacak bazı ve had ve tutarlar artırıldı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 ‘inci maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 512 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile 2019 yılı için % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2019 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ilan edilmiştir.

Tebliğde 2020 yılında elde edilecek gelirlerle ilgili uygulanacak bazı maktu tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.1

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu’nun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103’üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da bu hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(30.12.2019)Leave a Reply