Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi İzleyen Ayın 24’üne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilecektir

Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi İzleyen Ayın 24’üne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilecektir – MuhasebeTR

Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi İzleyen Ayın 24’üne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilecektir.

7166 sayılı SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA dair Kanun ile geri kazanım katkı payının beyanı ve ödenmesi, basılı kitapların KDV’den istisna olması ve mobil telefonların ÖTV oranı konusunda değişikler yapıldı.

  1. Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilecektir. Daha önce ki düzenlemede takip eden ayın on beşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilmek ÖZET :           zorunluluğu bulunuyordu.
  2. Daha önceki düzenlemede beyan edilen geri kazanım katılım payları beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenirken yeni düzenlemede vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.
  3. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

Mobil telefon cihazlarında fiyatına göre ÖTV oranı farklılaştırılabilmesi konusunda yetkilendirme yapılmıştır.

22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA dair Kanunun ile,

−         2872 sayılı Çevre Kanunu

−         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

−         4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

İle diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

Aşağıda bu Kanun değişiklikleriyle ilgili açıklamalar yer almaktadır. 

I-) Geri Kazanım Katkı Payının Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Beyanı ve

Ödenmesi 

7166 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 “Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.”

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yapılan değişiklik aşağıdaki maddenin önceki ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(23.02.2019)Bir cevap yazın