Her Yönü İle Poşet Uygulama Rehberi

Her Yönü İle Poşet Uygulama Rehberi – MuhasebeTR

Her Yönü İle Poşet Uygulama Rehberi.

(Geri Kazanım Katılım Payı “POŞET” Beyannamesi)

>    YASAL DÜZENLEME

>    KİMLER ZORUNLU POŞET BEDELİ ALACAK

>    ÜCRET ALINMAYACAK, KAPSAM DIŞI BIRAKILAN PLASTİK POŞETLER

>    POŞET BEYANNAMESİNİN “E-BEYANNAME SİSTEMİN” DEN GÖNDERİLMESİ

>    POŞET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ

>    POŞET BEYANNAMESİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR

>    BOŞ BEYANNAME VERİLMESİ

>    PLASTİK POŞET KULLANMAYANLAR BEYANNAME VERECEKMİ

>    SÜRESİNDE BEYAN EDİLİP ÖDENMEYEN KATILIM PAYININ TAHSİLİ

>    KATILIM PAYININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ

>    SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN POŞET BEYANNAMESİ

>    POŞET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BEYANNAMESİ

>    CEZA UYGULAMASI

>    GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

Değerli üyemiz;

Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 Sayılı Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7153 sayılı Kanunun 8. maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek ll’inci madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, yurt içinde piyasaya arz edilen Kanuna ekli listede sayılı ürünlerden; poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile geri kazanım katılım paylarının beyan ve ödenmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile Beyanname ve hesaplama sistemlerindeki kargaşa giderilmiş olup, kolay düzenlenebilir sade beyanname formatı kullanıma sunulmuştur.

Buna göre;

•    Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.

•    Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise beyan ve ödeme aynı sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine yapılacaktır.

•    2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecektir. Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları ise 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir.

Poşet beyannamesi konusunda uygulamaya yönelik pratik bilgileri içeren REHBER bilgilerinize sunulmuştur.

Rehber’i hazırlayan Sayın SMMM Metin BAŞER’e sîzler adına teşekkür ederim.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim,

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR Başkan

1)- YASAL DÜZENLEME:

10.12.2018    tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.

22.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Kanunla, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesi değiştirilerek;

Geri kazanım katılım paylarının, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihini izleyen ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyanı, beyan edilen katılım paylarının ödemesinin ise aynı ayın sonuna kadar yapılması hüküm altına alınmıştır.

04.04.2019    tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Geri Kazanım Katılım Payı (POŞET BEYANNAMESİ) Beyannamesi Genel Tebliğinde, plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

2)- KİMLER ZORUNLU POŞET BEDELİ ALACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.01.2019 Tarihinde yayımladığı “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” na göre

Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan (internet üzerimden satış) satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında;

(Aşağıda (2/a ) bendindeki ölçülerin üstün de TAŞIMAK AMACI İLE plastik poşet kullanan)

>    GIDA MALZ. YİYECEK- İÇECEK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATANLAR

>    TEKSTİL/ GİYİM /AYAKKABI GİBİ ÜRÜN SATANLAR

>    OYUNCAK SATANLAR

>    ELEKTRONİK CİHAZ SATANLAR, NALBURİYE MALZ. SATANLAR

>    UNLU MAMUL SATANLAR

>    YUKARIDAKİLERE BENZER ÜRÜN SATANLAR

Plastik Poşetlerden KDV dahil 25 Kuruş Ücret Almak Zorundadır. Alınan Ücret Den 15 Kuruşu Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Beyanname İle Beyan Edilerek Ödenecektir.

Plastik poşet nedir? Plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere/kullanıcılara mal veya ürünleri TAŞIMA AMACI İLE temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

Plastik dışındaki kâğıt, bez gibi malzemelerden imal edilmiş poşetler kapsam dışındadır.

3)- ÜCRET ALINMAYACAK, KAPSAM DIŞI BIRAKILAN PLASTİK POŞETLER :

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

e- Kargo poşetleri,

f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, kapsam dışında tutulmuştur:

4)- POŞET BEYANNAMESİNİN “E-BEYANNAME SİSTEMİN” DEN GÖNDERİLMESİ:

Poşet beyannameleri GİB’e beyan sisteminden BDP programından 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları tarafından gönderilecektir.

Diğer taraftan Beyanname ve bildirim göndermek için ŞİRKET adına alınan mükellefler bu şifre ile beyannameyi göndereceklerdir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler içinde Esnaf odaları; defter beyan sisteminden poşet beyannamesini gönderecektir.

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya sadece kâğıt, karton, tekstil (bez torba) plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.

Aynı şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullamcıya temin eden satış noktaları da, bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.

Poşet beyannamesi konusunda beyanname usulleri için VUK 352. Madde ve VUK Mükerrer Madde 355 hükümleri uygulanmaz. Poşet beyannamesi Damga Vergisine tabi değildir.

—Gelir Vergisi Mükellefleri;

Gelir Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri 3 AYLIK olarak belirlenmiştir. 3 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ

BEYANNAME VERME SON GÜN

ÖDEME SON GÜN

OCAK-ŞUBAT-MART

24-NİSAN

30-NİSAN

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

24-TEMMUZ

31-TEMMUZ

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

24-EKİM

31-EKİM

EKİM-KASIM-ARALIK

24-OCAK

31-OCAK

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, (Poşet Beyannamesi ) aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilecektir.

—Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri AYLIK olarak belirlenmiştir. Aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ

BEYANNAME VERME SON GÜN

ÖDEME SON GÜN

OCAK

24-ŞUBAT

28-ŞUBAT

ŞUBAT

24-MART

31-MART

MART

24-NİSAN

30-NİSAN

NİSAN

24 MAYIS

31-MAYIS

MAYIS

24-HAZİRAN

30-HAZİRAN

HAZİRAN

24-TEMMUZ

31-TEMMUZ

TEMMUZ

24-AĞUSTOS

31-AĞUSTOS

AĞUSTOS

24-EYLÜL

30-EYLÜL

EYLÜL

24-EKİM

31-EKİM

EKİM

24-KASIM

30-KASIM

KASIM

24-ARALIK

31-ARALIK

ARALIK

24-OCAK

31-OCAK

2019/ OCAK, ŞUBAT VE MART AYINA İLİŞKİN BEYANLAR NASIL VERİLECEK? TOPLUCA MI YOKSA AYRI, AYRI MI VERİLECEKTİR?

Kurumlar vergisi mükellefleri; 2019 Yılına ilişkin Ocak, Şubat ve Mart Ayları Poşet Beyannameleri ayrı, ayrı 24/Nisan/2019 Tarihine kadar verilecek, Ödeme ise 30/Nisan/2019 Tarihine kadar yapılacaktır.

Gelir vergisi mükellefleri; 2019 Yılına ilişkin Ocak, Şubat ve Mart Ayları Poşet Beyannameleri TEK BEYANANAME DE aylar itibari ile beyannamede gösterilerek topluca 24/Nisan /2019 Tarihine kadar verilecek, Ödeme ise 30/Nisan/2019 Tarihine kadar yapılacaktır.

Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 24.04.2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilâtına yetkili bankalara ödenebilecektir.

6)- POŞET BEYANNAMESİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin (Poşet Beyannamesi) verileceği yetkili vergi dairesi;

1)    Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesidir.

2)    Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.

7)- BOŞ BEYANNAME VERİLMESİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini (Poşet beyannamesi) vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini BOŞ vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

8)- PLASTİK POŞET KULLANMAYANLAR BEYANNAME VERECEKMİ?

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kâğıt, karton, tekstil (bez torba ) gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet beyannamesi) vermeyecektir.

9)- SÜRESİNDE BEYAN EDİLİP ÖDENMEYEN KATILIM PAYININ TAHSİLİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55’inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile ve söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51’inci maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine başlanılır.

10)- KATILIM PAYININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ:

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir.

Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55’inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

11)- SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN POŞET BEYANNAMESİ:

1) – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden sonra ödeme süresinden önce verilmesi hâlinde vade tarihi beyan edildiği ayın son günü kabul edilerek, geri kazanım katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte aynı Kanuna göre tahsil edilir.

2) – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan edilmesi gerektiği aydan sonra verilmesi hâlinde katılım payının, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek süresinde beyan edilmeyen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

3) – 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

1)    Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

2)    Daha önce verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

3)    Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi süresinde verilmekle birlikte beyanname verme süresi geçtikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin işlemler yukarıdaki Süresinden Sonra Verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Bölümünde yer alan hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir.

4)    Geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

13)- CEZA UYGULAMASI:

Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilememesi gerekmektedir.

Plastik poşet satıcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-TL İdarî para cezası,2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası, Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

İSMMMO

(09.04.2019)Leave a Reply