İdari Para Cezaları Hk.

İdari Para Cezaları Hk. – MuhasebeTR

İdari Para Cezaları Hk. .

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı  : B.13.2.SGK.0.65.01.02/                                                                                                              

Konu : İdari Para Cezaları Hk.

G E N E L Y A Z I  

 Bilindiği üzere 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na muhatap 07/03/2011 sayılı 22846 sayılı yazıda;

 “6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) 07/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesini birinci fıkrası ile 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120.-Türk Lirasının (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk Lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu fıkra hükmü uygulanır” hükmü yer almaktadır.

 Bu hükme göre, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/12/2010 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihine kadar ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken ve her bir kabahat için 120.- TL nin (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir.”

Denilmektedir. 

Bu nedenle 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31/12/2010 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihine kadar ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken ve her bir kabahat                                               

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

için 120.- TL nin (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/02/2011 tarihi itibariyle;

  • Tebliği edilmemiş olanların ilgilisine tebliğ edilmemesini,
  • Tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların teshilinden vazgeçilmesini, Rica ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ

Strateji Geliştirme Başkanı

SGK

(02.03.2019)Bir cevap yazın