KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi

KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi – MuhasebeTR

KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010.07.99-E.15367140

Tarih: 11/10/2019

Konu : KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 4/1-(a) kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir/aylıkların yersiz olarak ödenmesini engellemek amacıyla 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) kapsamında yapılan tescil bilgilerinin sistemden alınarak durdurulması, kesilmesi ve listelenmesine ilişkin KAPSAM 4A uygulaması 05/06/2017 tarihinde sadece tescil işlemleri yönüyle işletime açılmış olup, tespit edilen kayıtlarla ilgili yapılması gereken işlemler 20/10/2017 tarih ve 5301948 sayılı Genel Yazıyla talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu uygulama 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) ödemeler sistemleriyle de entegre duruma getirilmiş olup, 05/08/2019 tarihi itibariyle 4/1-(a) kapsamında gelir/aylık almakta olan sigortalı ve hak sahiplerinin hak kazanma koşulları ile 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) statüleri ile birleşmesi durumları söz konusu uygulama tarafından kontrol edilmeye başlanmıştır.

Uygulamanın açıldığı tarihten itibaren günlük yapılan kontroller sonucu, 4/1-(a) kapsamında malullük, yaşlılık aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan emekliler ile gelir/aylık alan hak sahibi eş, çocuk, ana ve babalardan yürürlükte olan mevzuata aykırı olarak gelir/aylık aldığı tespit edilen veya tereddüt nedeniyle durumu incelenmesi gerekenlerin gelir/aylıklarının durdurulması, kesilmesi ve kontrol amaçlı liste alınması işlemlerine de eş zamanlı olarak başlanmış olup, söz konusu uygulama üzerinden il bazında günlük olarak liste alınabilecektir.

Söz konusu uygulama açıldığı günden itibaren günlük olarak alınan listelere, her dosyanın bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce işlem yapılacak olup, ilgili müdürlüklerce listede yer alan kayıtlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 54 üncü ve geçici 7 inci maddeleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 31 inci maddesi ve 2018/38 sayılı Genelgenin “Gelir Aylıkların Birleşmesi” bölümünde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda inceleme yapılarak tahsis işlemlerinin geciktirilmeden sonuçlandırılması gerekmektedir.

Buna göre, söz konusu uygulamadan mevzuata aykırı olduğu tespit edilen gelir/aylıkların görüntülenmesi için “Ödeme İşlemleri” menüsü altında sırasıyla;

– “İşlem aylık türü” sekmesinde; listelenmek istenen 4/1-(a) statüsündeki gelir/aylık

türü,

– “İşlem kanun türü” sekmesinde; listelenmek istenen 4/1-(a) statüsündeki gelir/aylık türünün hangi kanuna göre bağlandığı bilgisi,

– “Kontrol aylık türü” sekmesinde; 4/1-(a) statüsündeki gelir/aylık türüyle birlikte Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ödenmekte olan gelir/aylığın statüsü (4/1-(a), 4/1-(b) veya 4/1-(c)),

– “Kontrol aylık ayrıntı” sekmesinde; 4/1-(a) statüsündeki gelir/aylık türüyle birlikte ödenmekte olan gelir/aylığın türü ve hak sahipleri için yakınlık kodu bilgisi,

– “İşlem türü” sekmesinde ise KAPSAM 4A otomatik olarak durdurulan kayıtları listelemek için “ikinci karar işlemi yapılacaklar”, otomatik olarak durdurulmayıp incelenmesi gerektiği tespit edilen kayıtları listelemek için ise “mevzuat kontrolü yapılacaklar” seçeneği,

seçildikten sonra “çalışma dönemi” seçilecek ve “Listele” butonuna basılarak incelenmesi gereken kayıtlar tespit edilecektir.

Her ünite yalnızca 4/1-(a) ödeme sisteminde “dosya yeri” bilgisi kendinde olan dosyalara ait kayıtları görüntüleyebilecek olup yersiz ödemeye sebebiyet vermemek için listelerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, uygulama tarafından tespit edilerek listelenen kayıtların EMEKTAR 4A programı üzerinden otomatik alınması, kontrol ve tahsis işlemleri tamamlananların listelerden kaldırılmasına ilişkin program çalışmaları sürdürülmekte olup, proje hakkında

gerçekleştirilecek düzenleme ve iyileştirmeler tamamlandıktan sonra EMEKTAR 4A programı üzerinden konuya ilişkin duyuru ile uygulamanın kullanımına ilişkin kullanım kılavuzu uygulamaya eklenecektir.

Bununla birlikte, Ağustos/2019 çalışma döneminin kapanmasıyla birlikte EMEKTAR 4A uygulamasının tahsis işlemlerine kapalı olduğu sürede 4/1-(a) statüsünde bugüne kadar bağlanmış ve ödenmekte olan tüm gelir/aylıklar “KAPSAM 4A” uygulamasında belirlenen mevzuat iş kuralları kullanılarak toplu olarak sorgulanmış, sorgulama sonuçlarına ilişkin listeler alınmıştır. Söz konusu listeler gerekli kontroller yapıldıktan sonra işlem yapılmak üzere e-posta yoluyla ünitelere iletilecek olup, listelerin incelenerek, gelir/aylıkları durdurulanların yersiz ödemelerinin 5510 sayılı Kanunun 96 ıncı maddesi kapsamında tahsili yoluna gidilmesi, incelenmesi gerekenlerin ise yürürlükte olan ilgili mevzuat doğrultusunda incelenerek işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, KAPSAM 4A uygulamasına “MEYES Tekil Giriş (Single Sign On) Intranet Uygulamaları” (SSOM) sisteminden “KAPSAM 4A” modülüne yetki alınarak ulaşılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür

(05.11.2019)Bir cevap yazın