KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği

KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği – MuhasebeTR

KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği.

ÖZET :   1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutar ve matrahlarında değişiklik yapıldı.

•    Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri 1/5/2019 tarihinden itibaren %1 oranında KDV’ye tabidir.

•    Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdeler 1/5/2019 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabidir.

 • Bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları arttırılmıştır.

•    Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları %50’ye kadar arttırıldı. Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar %40; 1.500 TL’yi aşanlar %50 oranında vergiye tabi oldu.

Hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek ÖTV tutarının tespitinde matrah 46.000 TL’den 70.000 TL’ye çıkarıldı.

1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1013 sayılı Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutarlar ve matrahlarında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikler özetle aşağıdaki gibidir.

A-) KDV ORANLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

• Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri 1/5/2019 tarihinden itibaren %1 oranında KDV’ye tabidir.

Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdeler 1/5/2019 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabidir.

ARLARI İLE İLGİLİ

B-) ÖTV ORAN, MATRAH VE VERGİ TUT DEĞİŞİKLİKLER

1-Tütün Mamulleri ile ilgili değişikli kler

Bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları arttırılmış olup, aşağıdaki tabloda eski ve yeni tutarlar karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

1.5.2019 dan önce geçerli tutarlar

1.5.2019 dan itibaren geçerli yeni tutarlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı

(%)

Asgari

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

Vergi

Oranı

(%)

Asgari

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,0000

0,4200

67

0,2679

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,

 

 

 

 

 

 

 

 

uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

40

67

0,3244

0,0000

0,4336

0,4200

40

67

0,3244

0,2679

0,4336

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00,

2403.19.10.00. 19,

2403.19.90.00. 19,

2403.91.00. 00.00,

2403.99.10.00. 00,

2403.99.90.00. 00 hariç)

67

#

0,0000

0,4200

67

0,2679

0,4200

 

Enfiye ve

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

çiğnemeye mahsus

67

0,000

0,4200

67

0,2679

0,4200

 

tütün

 

 

 

 

 

 

2- Telsiz Telefon Cihazları İle İlgili Değişiklikler

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları değişmiş olup, aşağıda eski ve yeni matrah ve oranlar karşılaştırmalı olarak verişmiştir.

1/5/2019 tarihinden önce geçerli eski matrah ve oranlar

1/5/2019 tarihinden itibaren geçerli güncel matrah ve oranlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı

(%)

•vC^

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

 

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

2.

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

25

 

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

25

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

 

-Diğerleri

25

-Diğerleri

50

3-Hurdaya Çıkarılan Araçlar İle İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarının Tespitinde Matrah Değişikliği 7103 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesi uyarınca 27/03/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı BKK eki Kararın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının a bendinde belirlemeler yapılmış olup; yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu tablo aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Tablonun 1.5.2019 tarihinden önce geçerli eski hali

Tab l o n un 1.5.2019 tarihinden itibaren geçerli yeni hali

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için.

8.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için.

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(02.05.2019)Bir cevap yazın