Poşet Beyan Uygulaması ile İlgili Meslek Kamuoyuna Duyuru

Poşet Beyan Uygulaması ile İlgili Meslek Kamuoyuna Duyuru – MuhasebeTR

Poşet Beyan Uygulaması ile İlgili Meslek Kamuoyuna Duyuru.

10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı Kanun ile poşet kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmış ve Geri Kazanım Katkı Payı Beyanı verilmesi öngörülmüştür. Uygulamanın ayrıntıları ise 25/12/2018 ve 09/01/2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan 2 adet Usul ve Esas ile açıklanmıştır.

Bu Kanun’un yayım tarihi itibariyle işletmeleri bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz tarafından 10/12/2018 tarihli, 189 sayılı; 03/01/2019 tarihli, 20 sayılı ve 11/01/2019 tarihli, 28-6 sayılı üç adet Sirküler yayımlanmıştır. Anılan sirkülere Birliğimiz internet sitesinden ulaşılması mümkündür. 

İşletmeleri bilgilendirmenin yanı sıra uygulamanın zorluğu, beyan süresinin erken olması ve cezai yaptırımların yüksek olması nedeniyle ülke ekonomisinin önemli bir paydaşı olarak sahip olduğumuz misyonla TÜRMOB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, beyan sisteminin aksaklıkları ve zorlukları yetkililere anlatılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucu beyan sistemine meslek mensubu e-devlet şifresiyle giriş yapılmasının mümkün olunmayacağı kaldı ki bu beyan yükümlülüğünün mükelleflere ait olduğu anlatılmış ve beyan sistemine girişin meslek mensubu e-devlet şifresiyle olmaması sağlanmıştır. 

Devam eden görüşmelerimizde önerilerimiz ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine aktarılmıştır.

  1. Poşet beyannamesi satış noktasında değil üretici tarafından verilmelidir. Nihai tüketiciye satışı ise aynı şekilde devam etmeli ve plastik poşet tüketimi bu yolla azaltılmalıdır.
  2. 7153 sayılı Kanunun yasalaşma süreci ve uygulaması çok hızlı geliştiğinden işletmeler konu hakkında yeterince bilgilendirilememiştir. Ayrıca hali hazırda çok sayıda tereddüt yaratan konu bulunmaktadır. Bu sebeple uygulamanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek bir tarihe kadar ertelenmesi ve bu süre içerisinde beyan sisteminin iyileştirmesi ile işletmelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
  3. Gerek 7153 sayılı Kanun gerekse bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Usul ve Esaslarda beyan yükümlülüğü üretici/ithalatçı ve satış noktalarına verilmiştir. Dolayısıyla, beyan işletmelerce yapılacak olup, sorumluluğu da onlara ait olacaktır. Ancak, nihayeti itibariyle bu beyanların doğruluğunun incelenmesinin ve güvenceye alınmasının gerektiği de kuşkusuzdur. Meslek mensupları bu aşamada devreye girmeli ve yapılan beyan hakkında bir “beyan güvencesi” vermelidir. Birliğimiz, bu kapsamda yapılacak incelemenin esaslarını ve düzenlenecek raporun dizpozisyonunu belirlemeye hazırdır.
  4. Beyan sorumlusunun işletmeler olduğuna, uygulamada ortaya çıkan ve çıkacak tereddütlere açıklık getirilmelidir.

Bu kapsamda Birliğimize intikal eden sorun ve tereddütlerde yetkililere sunulmuş ve çözümü talep edilmiştir.

7153 sayılı Kanun’da ve Bakanlık tarafından yayımlanan Usul ve Esaslar’da da belirtildiği üzere, beyan yükümlülüğü tamamen işletmelere aittir. Dolayısıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin zorluğundan ve cezai müeyyidelerin yüksekliğinden kaynaklanan sorunların muhatabı da yine işletmelerdir. Bu kapsamda işletmelerin temsilcisi olan TOBB ve TESK gibi kuruluşların da konuya dikkatlerini çekmek için gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Ayrıca uygulamada yaşanan tereddütler konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yer alan sık sorulan sorular bölümünden

https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109 yararlanılabilinir.

Bilindiği üzere, 2019 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin Tablo II/3/b-Diğer Beyan Ve Bildirimler bölümünde, verilecek beyannamelerin ücreti gösterilmiş olup, anılan beyanın meslek mensuplarınca hazırlanması halinde, en az bu bölümde belirlenen ücretin alınması gerekmektedir.

Sorunun çözümüne katkı sağlamak üzere Bakanlık yetkilileri ile görüşmelerimiz devam etmekte olup önerilerimiz ve uygulamada yaşanan tereddütler konusunda görüş birliği oluşmuş ancak bazı sorunların çözümü için Kanun değişikliği gerektiği ifade edilmiştir. Yetkililerin 15 Şubat’ta ortaya çıkacak sorunlardan kaynaklı sıkıntıya acil bir şekilde çözüm bulmaları gerekmektedir.

Gelişmeleri siz değerli meslektaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Masis YONTAN

TÜRMOB Genel Başkanı

TÜRMOB

(08.02.2019)Leave a Reply