Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – MuhasebeTR

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

15 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 30802

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “özel yarışma” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yeterlik” ibaresi, (2) numaralı alt bendinde yer alan “bu şirketlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “aktüerya, teknik,” ibaresi, (4) numaralı alt bendinde yer alan “bu kurumların” ibaresinden sonra gelmek üzere “aktüerya, teknik,” ibaresi, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “uygulanmasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetimde” ibaresi, “özel yarışma” ibaresinden sonra gelmek üzere ise “veya yeterlik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Bilirkişilerin, sigorta hukuku alanında bilirkişi olduğuna dair ilgili Bilirkişilik Bölge Kurulundan alınmış yazı ve bu alanlarda her yıl en az 5 kere görevlendirildiğini gösterir UYAP bilirkişi portalından alınmış görevlendirme dökümü ya da bilirkişi yemin ve teslim tutanağı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İptaline karar verilen soruların olması halinde, bu sorular değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme dışı bırakılan soruların puan değeri, geçerli sorulara eşit olarak dağıtılarak sorulara ilişkin yeni puan belirlenir. Sınavın uygulanması, sınav sorularının yayımlanması, itirazlar ve sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin hususlar SEGEM tarafından hazırlanan Sigorta Hakemliği Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2007

26616

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/7/2013

28717

2-

19/1/2016

29598

3-

14/6/2018

30451

4-

18/4/2019

30749

(15.06.2019)Bir cevap yazın