Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 İnci Madde Uygulaması

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 İnci Madde Uygulaması – MuhasebeTR

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 İnci Madde Uygulaması.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 66325124-201.99-E.7941563    24/05/2019

Konu : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci madde uygulaması.

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrası;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanuna veya ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık bağlanmış olanlardan, tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların eksik hizmet süreleri;

(a)    Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar, borçlanma talep tarihinde Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilecek prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden eksik hizmet süresi kadar borçlandırılmak,

(b)    Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlamayanlardan; tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanların eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilmek,

(c)    Birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamında süresi olmayanlardan; isteğe bağlı, 2925 sayılı Kanuna tabi, Kanunun ek 5 inci maddesi ile ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenlere, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları devam ettirilmek,

suretiyle tamamlatılır.” hükmüne amirdir.

Bu şekilde, aylığa hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı koşulunun sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği tespit edilen sigortalıların durumları Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi kapsamında değerlendirilecek olup, prim ödeme gün sayısı eksikliğinin sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışından kaynaklanması durumunda bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi kapsamında aylık bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenler hakkında ne şekilde işlem yapılacağı 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge ile talimatlandırılmıştır.

Eksik hizmet sürelerinin tamamlatılması işlemi “4/a Hizmet Borçlanmaları” programı içerisinde işletime açılan “Geçici 35.Madde Borçlanmaları” menüsünün; “SSİY- Geçici 35

SGK

(29.05.2019)Leave a Reply