Turizm Payı Beyannamesinde Bilinmesi Gerekenler

Turizm Payı Beyannamesinde Bilinmesi Gerekenler – MuhasebeTR

Turizm Payı Beyannamesinde Bilinmesi Gerekenler.

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, kapsama giren işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerden turizm payı alınacaktır.

“TURİZM PAYI BEYANNAMESİ” nin düzenlenmesine ilişkin olarak; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 02/11/2019 Tarih ve 30936 Sayılı Resmi Gazete de “TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlamıştır.

Söz konusu tebliği de yapılan açıklamaların özetini REHBER şeklinde hazırlayan Sayın, SMMM Metin BAŞER ‘e sizler adına teşekkür ederim.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla, Yücel AKDEMİR Başkan

TURİZM PAYI MÜKELLEFİYETİ REHBERİ

1)- TURİZM PAYI BEYANNAMESİNİ KİMLER VERECEKTİR. TURİZM PAYI MÜKELLEFİ VE ORANLARI:

a) Bileşik tesisler; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle faaliyette bulunan turizm kentleri, turizm kompleksleri ve tatil merkezleri BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

Konaklama tesisleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş (Belediye veya diğer kurumlar ) tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren oteller, tatil köyleri, butik oteller, konaklama içeren özel tesisler, moteller, hosteller, pansiyonlar, apart oteller ve konaklama içeren kırsal turizm tesisleri (dağ evi, köy evi, çiftlik evi, yayla evi ve oberj) ile kampingler) BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

b)    Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri (Bakanlıktan kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesi alan müstakil 1. ve 2. sınıf lokantalar, lüks lokanta, özel yeme-içme tesisleri, gastronomi tesisleri, müstakil eğlence yerleri, bar, kafeterya, eğlence merkezleri ve günübirlik tesis işletmeleri BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

TURİZM BELGESİ OLMAYAN lüks lokanta, lokanta, büfe, pastane, özel yeme-içme tesisleri, gastronomi tesisleri, müstakil eğlence yerleri, bar, kafeterya, eğlence merkezleri ve günübirlik tesis işletmeleri Turizm payı mükellefi değildir. Turizm payı beyannamesi vermezler

c)    Deniz turizmi tesisleri (Deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, yolculara yeme, içme, dinlenme gibi hizmetleri sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi turizm tesisleri) ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçlarından (Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari yatlar, kruvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri, dalabilir deniz turizmi araçları, yüzer deniz turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları, turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları ile diğer deniz turizmi araçlarından), BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

ç) Seyahat acentelerinden (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmelerinden) (münferit uçak bileti satışları hariç) ON BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

d)    Havayolu işletmelerinden (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan işletme ruhsatı ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunan havayolu işletmelerinden- balon, hava taksi gibi işletmeler dâhil) (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) (burada sadece ticari yolcu taşımacılığından elde edilen net satış hasılatı tuizm payına tabi olup, yük taşımacılığından elde edilenler üzerinden ise turizm payı olmayacaktır), ON BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

e)    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı (havaalanı işletiminden sorumlu olan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan kuruluşlar) ve terminal işletmelerinden (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek sonradan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmek suretiyle işlettirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan terminal işletmelerinden) BİNDE İKİ Oranında Turizm payı hesaplanır.

Yukarıdaki ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Aynı bünyede yukarıda sayılan faaliyetlerden birden fazlası varsa, her bir faaliyet için yukarıda öngörülen oranlar ayrı ayrı uygulanacak ve bulunacak turizm payı topluca, birlikte beyan edilecektir.

2)-TURİZM PAYININ HESAPLANMASI:

Genel Tebliği de Net Satışlar; Turizm payı ödeme yükümlülüğü bulunanların bu payın hesabında dikkate alınacak işletmelerindeki esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam değerler ile bunlarla ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları gibi hasılat kalemlerine ait değerler toplamından, satış iskontoları ve iadeleri ile bu satışlar ile ilgili diğer indirimlerin (ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları gibi) düşülmesi sonucu bulunan tutarı olarak tanımlanmıştır.

Kira geliri ise; Turizm payı beyan ve ödeme mükellefiyeti kapsamında kalan işletmelerin işletmecisi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen alt ünitelerden elde edilen kira gelirini ifade etmektedir.

Hesaplamalar için tebliği deki örnekleri inceleyiniz.

3)-TURİZİM PAYI MÜKELLEFİYET TESİSİ:

Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu, yer vergi dairesine

Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden; gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirilir.

Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların ilk beyanname gönderilmeden önce turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Genel Tebliğin yürürlük tarihi (02/11/2019) itibarıyla Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

4)- TURİZM BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE PAYIN ÖDENMESİ:

(1)    7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Turizm Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Beyannameler elektronik ortamda meslek mensupları tarafından veya şifresi olan mükellefler tarafından GİB bdp programından verilecektir.

(2)    Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

(3)    7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

a)    Kurumlar vergisi mükellefleri için AYLIK,

b)    Diğerleri (Gelir Vergisi Mükellefleri) için ÜÇ AYLIK, olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtilmiştir:

a)    Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b)    İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c)    Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Turizm payının beyan süresi, beyan dönemini; takip eden ayın son günü olarak belirlenmiştir.

(4)    Turizm Payının Ödemesi:

Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

(5)    Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

(6)    Turizm Payı Beyannamesinin ilk beyan dönemi:

(a)    Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen Kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30/11/2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 02/12/2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

(b)    Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin(Gelir Vergisi Mükellefleri) Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31/01/2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

5)- DİĞER HUSUSLAR:

(a)    Süresinde beyan edilip ödenmeyen turizm payının takip ve tahsili:

Turizm Payı Beyannamesi süresi içinde verilmesine rağmen beyannamenin verildiği ayın son günü saat 23.59’a kadar turizm payının ödenmemesi hâlinde turizm payı vergi dairesi tarafından, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(b)    Turizm Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi:

(1)    Süresi içinde veya süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

(2)    Daha önce verilmiş bulunan Turizm Payı Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir. Verilen düzeltme beyannamesinin turizm payı tutarını azaltıcı nitelikte olması hâlinde düzeltme beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında “Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi” başlığı altında durumu açıklayan yazılı izahat yapılması gerekmektedir.

(3)    Turizm payı tutarını azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamelerine ilişkin yapılacak düzeltme işlemleri genel esaslara göre vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

(4)    Turizm payının iade edilmesine karar verilmesi hâlinde öncelikle turizm payının Ajansın hesabına aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilecektir. Yapılan kontrol sonucunda;

a)    Turizm payının Ajansın hesabına aktarılmadığının tespit edilmesi hâlinde iade işlemi vergi dairesi tarafından,

b)    Turizm payının Ajansın hesabına aktarıldığının tespit edilmesi hâlinde tahsil edilen turizm payının genel bütçe geliri olarak ayrılan yüzde beşlik kısmının iade işlemi vergi dairesi tarafından, Ajansın hesabına aktarılan yüzde doksan beşlik kısmın iade işlemi ise Ajans tarafından, yerine getirilecektir.

(c)    Ödenen Turizm Payının Giderleştirilmesi:

Ödenen turizm paylarının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. (7183 SK Md 6-(4) )

İSMMMO

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(04.11.2019)Bir cevap yazın