Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı – MuhasebeTR

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı.

ÖZET           :307 seri No.lu GVK Genel Tebliğinde 1/1/2019   tarihinden itibaren  verilen yıllık gelir  ve  kurumlar  vergisi beyannamelerinde  indirim  şartlarının  varlığı  açısından dikkate alınmak üzere eksik ödeme sınırının 10 TL’den 250  TL’ye  yükseltilmesine ilişkin aşağıdaki konularda açıklamalar yapıldı. 

  • 193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121’inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250

TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

  • İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır

6824 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121’inci maddesi başlığı ile yeniden düzenlenmiş ve 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi getirilmiştir. Konuyla ilgili açıklamalarımıza 10.03.2017/40 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. Daha sonra yayımlanan 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamada bulunulmuş Konuyla ilgili açıklamalarımıza 25.12.2017/158 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’nci maddesinde düzenlenen vergiye    uyumlu    mükelleflerin    vergi    indiriminden yararlanabilmeleri için uymaları gereken eksik ödeme sınırı 7162 sayılı Kanun ile 1/1/2019   tarihinden itibaren   verilmesi gereken yıllık  gelir  ve  kurumlar  vergisi beyannamelerinde  indirim  şartlarının  varlığı  açısından dikkate alınmak üzere 10 TL’den 250  TL’ye  yükseltilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 30.01.2019/44 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel

Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) ile indirim şartlarının varlığı  açısından dikkate alınmak üzere eksik ödeme sınırının 10 TL’den 250 

TL’ye  yükseltilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. 

  • 193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121’inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.
  • Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Örnek: (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2019 tarihinde vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde ödemiştir.

(L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve 2017 yılı Mayıs ayına ilişkin verilen muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiştir.

Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmemesi, (L) A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(15.03.2019)Leave a Reply