Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi

Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi – MuhasebeTR

Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi.

Özet : Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 90’ncı madde ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Yurtdışı Varlıklar

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, GVK geçici 90’ncı madde hükümleri çerçevesinde, 19/7/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
  • Varlıklar, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye

getirilmelidir.

  • 31 Aralık 2019 tarihine kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkündür.
  • Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi  ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
  • Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince

%1 oranında tarh edilen vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

  • Banka veya aracı kurumlara bildirimi yapılan varlıklara ilişkin

bildirim değeri üzerinden %1 oranında hesaplanan tutarın ödenmemesi durumunda, banka veya aracı kurumların söz konusu bildirimi alma zorunluluğu yoktur.

Yurt İçi Varlıklar

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2019 tarihine kadar beyan edilebilecektir.
  • Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden

vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(08.08.2019)Leave a Reply