Basit Usule Tabi Mükelleflerin 2018 Yılının İlk 9 Ayına Ait Gelir-Gider Belgelerinin Defter-Beyan Sistemine Kaydı İçin Son Tarih 31 Ekim 2018

Defter-Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin yanı sıra işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin yapılan kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sisteminin birinci fazı 1/1/2018 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı. 

Sistemi Kullanmalı Mıyım?

Serbest meslek erbapları, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin sistemi kullanmaları zorunludur.

1/1/2018 itibariyle serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin oluşturduğu yaklaşık 900 bin kişiye hizmet vermeye başlayan Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren işletme hesabı esasına göre defter tutan yaklaşık 1.2 milyon mükellef daha kullanmaya başlayacak.

Nasıl Başvuracağım?

Sistemi kullanmak zorunda olanların, kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru, mükelleflerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensupları ya da meslek odaları (basit usule tabi mükelleflerle sınırlı olmak üzere) aracılığıyla da yapılabilecektir.

Avantajları Nelerdir?

  1. Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.
  2. Kırtasiyeciliği azaltması.
  3. Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması.
  4. Defterleri muhafaza etmeye yönelik maliyetlerin söz konusu olmaması ile fatura ve makbuz gibi belgelerin elektronik olarak düzenlenebilmesi gibi imkânlar sayesinde yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması.
  5. Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi.
  6. Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

Genel Tebliğ

486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin) için tıklayınız.

499 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sirküler

2018/Ocak dönemine yönelik olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesine ilişkin 23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır. Sirküler için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı Defter-Beyan Sistemi projesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. Bir cevap yazın