GİB, e-Defter Geçişinde Erteleme Olmayacağını Duyurdu

E-DEFTER UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Kamuoyunda e-defter uygulamasına geçiş süresinin erteleneceği beklentilerine ilişkin olarak alınan duyumlar üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca e-deftere geçmek zorunda olan mükelleflerimizin belirlenmesine ilişkin olarak 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğe göre; 14.12.2012 tarihi itibariyle;

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar1 ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 25 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin,

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler2 ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin,

2014 takvim yılı içerisinde e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğunun bulunduğu kamuoyuna bildirilmiştir.

Ayrıca; e-deftere geçiş başvuru ve başlangıç tarihlerinin belirlenmesine ve uygulamaya geçişin Aralık/2014 ayına kadar ertelenmesine ilişkin olarak 26.11.2013 tarihinde 67 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Buna göre;

Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin e-deftere geçiş başvurularını 01.12.2014 tarihinden önce yapmaları ve en geç Aralık/2014 ayı içinde e-defter tutmaya başlamaları,
Normal hesap dönemine tabi mükelleflerden;
Aralık/2014 ayından önce başvuranların en geç Aralık/2014 ayından başlamak üzere;
Aralık/2014 ayı içinde başvuranların ise 01.01.2015 tarihinden itibaren,
 e-defter tutmaya başlamaları gerektiği bildirilmiştir.

Elektronik Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerimiz aynı zamanda e-fatura uygulamasına da 01.04.2014 tarihi itibariyle geçmiş bulunduklarından, e-fatura işlemleri için kullanmakta oldukları “Mali Mühür” veya “Nitelikli Elektronik İmza” araçlarını e-defter başvurularında da kullanabilmeleri imkanı bulunmakta, dolayısı ile yeni bir mali mühür veya nitelikli elektronik imza aracı temin etmelerine gerek bulunmamaktadır.

e-Defter uygulamasına başvuru için mükelleflerimizin vergi dairesine gitmelerine veya herhangi bir birimimize dilekçeyle başvurmalarına gerek bulunmamakta; www.edefter.gov.tr internet adresinden mükellefiyetlerine ilişkin temel bilgileri girmek ve “Uyumluluk Onayı Verilen” yazılımlardan herhangi birini seçmek ve mali mühür ya da elektronik imzaları ile imzalamaları suretiyle başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca 2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; bir aylık döneme ilişkin defter kayıtlarının elektronik defter formatına dönüştürülmesi, mali mühürle onaylanması ve beratlarının GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi için izleyen üçüncü ayın sonuna kadar süre bulunduğundan mükelleflerimiz açısından e-defter uygulamasının 01.01.2015 tarihi itibariyle ilave bir iş yükü oluşturması da beklenmemektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde; gerek Başkanlığımız gerekse de mükelleflerimiz açısından e-defter uygulamasının ertelenmesini gerektiren özel bir durum bulunmadığından, mükelleflerimizin yukarıda belirtilen zamanlarda e-defter başvurularını yapmaları ve defterlerini e-defter olarak tutmaları, vergisel ve hukuki anlamda ileride sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı

_____________________

1 Söz konusu listeye ulaşmak için tıklayınız.

2 Söz konusu listeye ulaşmak için tıklayınız. Leave a Reply