Turizm Payı Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler

 

                                                                                                                                                                                                 04.11.2019

Değerli üyemiz;

Bilindiği üzere, 7183 sayılı Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No:102 Kasım 2019 tarih 30936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Yapılan düzenlemelere göre;

P Turizm Payı Beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

P Turizm Payı Beyannamesi kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak verilecektir.

P Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

P Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

P Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

P Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için 2 Kasım 2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

 

Turizm Payı Beyanı ve Ödenmesine İlişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 Bir cevap yazın